1. Všeobecné ustanovenia

1.1

Informačný list o spracúvaní osobných údajov obsahuje pravidlá súvisiace so spracúvaním, uchovávaním a prenosom osobných údajov osôb – ďalej len ako: Dotknutá osoba – využívajúcich veľkoobchod s parfumériou a s tým súvisiace služby – ďalej len ako: Služby – zabezpečené Prevádzkovateľom. Spracúvanie údajov, ktoré je predmetom Informácií o spracúvaní údajov, sa vykonáva na základe právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou v súvislosti s poskytovaním Služby.

1.2

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že všetky osobné údaje, ktoré boli odovzdané Prevádzkovateľovi v priebehu plnenia Služby boli Prevádzkovateľom zapísané.

1.3

Právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie zmluvy podľa Nariadenia, v ktorej zmluve Dotknutá osoba je jednou zo strán, alebo bod b) ods. (1) § 5 maď. zákona č. CXII. z roku 2011 o Práve na sebaurčenie v oblasti informácií a o slobodnom prístupe – ďalej len ako Informačný zákon.

1.4

Obsah informačného listu o spracúvaní údajov slúžia k splneniu záväzku určeného v 13. oddieli Nariadenia, ako ajv bode a) § 14 a bode a) odstavca (1) § 15 Informačného zákona, tým spôsobom, že poskytujú Dotknutej osobe úplné informácie o všetkých problémoch v nej uvedených v súvislosti so spracúvaním údajov.

1.5

Spracúvanie osobných údajov sa vzťahuje na nasledujúce osobné údaje Dotknutých osôb – ďalej len ako: Údaje:

1.6

Účelom spracúvania osobných údajov je jednoduchšie vyjasnenie prípadných sporných situácií, respektíve, aby Prevádzkovateľ mohol poskytnúť Službu pre Dotknutú osobu na maximálnej kvalitatívnej úrovni.

1.7

Správu údajov a na nich založené spracúvanie údajov sú oprávnené vykonávať Prevádzkovateľ, alebo fyzické osoby, ktoré sú s ním v pracovnom vzťahu, alebo inom vzťahu zameranej na vykonávanie práce, ako aj prípadné partneri Prevádzkovateľa zúčastňujúci sa na poskytovaní Služby. S údajmi poskytnutými Dotknutou osobou Prevádzkovateľovi sú oprávnené oboznámiť sa osoby uvedené v tomto pododdiele.

1.8

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že vzhľadom na posledný obrat odstavca (91) uvedený v úvodných ustanoveniach Nariadenia sa nevykonalo žiadne hodnotenie vplyvu a nebol vymenovaný žiadny úradník pre ochranu údajov.

1.9

V súvislosti s pojmami súvisiacimi so spracúvaním údajov sú smerodajné definície pojmov uvádzaných v Nariadení a Informačnom zákone.

2. Spôsob spracúvania údajov

2.1

S ohľadom na bod 1.3 Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ jeho Údaje zbiera, spravuje a postupuje spôsobom, za účelom a v rozsahu uvedenom v bode 2. Informačného listu o spracúvaní osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je v každom prípade dobrovoľné.

2.2

Prevádzkovateľ spravuje osobné údaje Dotknutej osoby za účelom poskytovania Služby a plnenia si povinností vyplývajúcich z obchodných aktivít, ktoré vykonáva, iba v rozsahu a po dobu k tomu potrebnom, zodpovedne ustanoveniam 5. odseku Nariadenia a § 4 Informačného zákona. Spracúvanie údajov vo všetkých jeho úsekoch zodpovedá týmto cieľom a zásadám. Prevádzkovateľ nesmie nijakým spôsobom zneužiť údaje, ktoré sa mu dostali na vedomie v priebehu spracúvania údajov.

2.3

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že jej osobné údaje spracúva a uchováva do poskytnutia Služby a následne tomu do piatich (5) rokov.

2.4

Prevádzkovateľ odovzdá údaje tretej strane, len v tom prípade ak je to v záujme Dotknutej osoby alebo ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností. Dotknutá osoba svojim podpisom uvedeným na zmluve podľa bodu 1.3. výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Prevádzkovateľ posúdi tak, že záujmy Dotknutej osoby to vyžadujú, jeho Osobné údaje budú prenesené. Prevádzkovateľ o prenose údajov v každom prípade vedie evidenciu – na základe nariadení § 8 a odstavca (1) § 25/e Informačného zákona –, ktorá obsahuje termín odovzdania Údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby, právny základ prenosu údajov – podľa tohto pododdielu – adresáta prenosu údajov a určenie okruhu prenesených údajov, ktoré informácie uchová do doby určenej právnym predpisom predpisujúcim spracúvanie údajov, ale aspoň po dobu piatich (5) rokov.

2.5

Prevádzkovateľ údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii neprenáša – teda mimo EÚ a EHS – s výnimkou, ak s tým Dotknutá osoba vyslovene súhlasí a za podmienok stanovených v písomnom vyhlásení strán, zodpovedne, so zabezpečením garancií zodpovedajúcich ustanoveniam Nariadenia a ustanoveniam § 10 až 13 Informačného zákona. Predchádzajúce obmedzenie sa nevzťahuje na prípady ustanovené v článku 45 Nariadenia, podľa ktorých, ak je adresátom prenosu údajov štát a/alebo medzinárodná organizácia, pre ktoré sú v platnosti tzv. „Rozhodnutie o zhode“, na tento prenos údajov sa nevyžaduje žiadne osobitné povolenie.

2.6

Prevádzkovateľ nevyužíva Údaje v prospech tretej osoby a nezneužíva ich žiadnym iným spôsobom.

2.7

Prevádzkovateľ chráni Údaje zodpovednými opatreniami a zvlášť proti neoprávnenému prístupu k nim, proti ich zmene, postúpeniu, zverejneniu, vymazaniu alebo likvidácii, ako aj proti ich náhodnému zničeniu, poškodeniu a proti nedostupnosti k nim.

2.8

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že v súvislosti s Dotknutou osobou neprijme rozhodnutie založené výlučne na automatickom spracúvaní údajov. Na základe dostupných osobných údajov Prevádzkovateľ nevytvára profil dotknutej osoby.

3. Možnosti dotknutej osoby pri spracúvaní údajov

3.1

Dotknutá osoba môže vyžiadať informáciu o spracúvaní jeho osobných údajov, a tiež môže žiadať ich opravu, resp. vymazanie alebo blokovanie, a to nasledujúcimi spôsobmi:

Poštou na adrese: H-1052 Budapest, Váci utca 12. 3. emelet 3.;
e-mailom na adrese: makandfra@gmail.com

3.2

Prevádzkovateľ na žiadosť Dotknutej osoby poskytne informácie o ním spracúvaných Údajoch, ich zdroji, právnom základe, trvaní a právnom základe poskytovania údajov a adresáte príjemcu poskytnutých údajov. Prevádzkovateľ poskytne informáciu podľa vyššie uvedených v čo možno najkratšom čase od podania žiadosti (od dňa jej doručenia), avšak najneskoršie do pätnástich (15) dní, v písomnej forme, v zrozumiteľnej forme a bezplatne. Poskytnutie informácie môže Prevádzkovateľ zamietnuť len v prípadoch uvedených v odst. (3) § 16 Informačného zákona. V prípade zamietnutia poskytnutia informácie Prevádzkovateľ písomne informuje Dotknutú osobu že k zamietnutiu poskytnutia informácií došlo na základe ktorého nariadenia maďarského Informačného zákona. V prípade zamietnutia poskytnutia informácií Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o súdnych opravných prostriedkoch, a ďalej o možnosti obrátenia sa na Národný úrad pre ochranu údajov a slobody poskytovania informácií.

3.3

Prevádzkovateľ opraví údaje, ak nezodpovedajú skutočnosti a keď je k dispozícii osobný údaj zodpovedajúci skutočnosti.

3.4

Prevádzkovateľ vymaže údaje, ak je ich spracúvanie nezákonné, ak to požaduje Dotknutá osoba, ak sú údaje neúplné alebo nesprávne – a túto podmienku nie je možné právne napraviť – za predpokladu, že vymazanie nie je vylúčené zákonom – ak je účel spracúvania údajov zanikol alebo uplynula zákonom stanovená lehota uchovávania Údajov alebo vymazanie údajov bolo nariadené súdom alebo Národným úradom pre ochranu údajov a slobodu informácií.

3.5

Prevádzkovateľ zablokuje údaje, ak Dotknutá osoba ho o to požiada, alebo na základe informácií s ktorými disponuje je možné predpokladať, že vymazanie údajov by dotklo legitimné záujmy Dotknutej osoby. Blokované Údaje je možné spracúvať dovtedy, kým existuje účel spracúvania údajov, ktorý vylúčil vymazanie Údajov.

3.6

Prevádzkovateľ ním spracúvané údaje označí, ak Dotknutá osoba spochybňuje ich správnosť alebo presnosť, avšak nesprávnosť alebo nepresnosť sporných Údajov nie je možné jednoznačne zistiť.

3.7

Na vymazanie, blokovanie a opravu údajov má Prevádzkovateľ k dispozícii pätnásť (15) dní. Pokiaľ Prevádzkovateľ nesplní požiadavku Dotknutej osoby na opravu, blokovanie alebo vymazanie svojich osobných údajov, Prevádzkovateľ musí do pätnástich (15) dní po obdržaní požiadavky zdôvodniť jej zamietnutie v písomnej forme, alebo so súhlasom Dotknutej osoby formou elektronického dopisu. V prípade zamietnutia žiadosti o opravu, vymazanie alebo blokovanie údajov Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o možnosti právneho opravného prostriedku a ďalej, že sa môže obrátiť so sťažnosťou na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií.

3.8

Prevádzkovateľ o oprave, blokovaní, označení a vymazaní údajov informuje Dotknutú osobu a ďalej, všetkých, ktorým skôr postúpil Údaje za účelom ich spracúvania. Prevádzkovateľ upustí od oznámenia, pokiaľ to s ohľadom na účel spracúvania údajov neporušuje oprávnené záujmy Dotknutej osoby.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, súhlasíte s tým.