1. Úvodné ustanovenia

1.1

Ako predchádzajúcu udalosť pred zostavením týchto VOP (Všeobecných obchodných podmienok) uvádzame, že Spoločnosť prevádzkovaním Webovej stránky a E-shopu, a s umožnením používania funkcií v nich v súvislosti s internetovým predajom zabezpečuje pre Užívateľov také podmienky, ktoré znamenajú veľkú inováciu v online nákupoch.

2. Definície pojmov používaných v zmluve

2.1

Prihlásenie sa: Krok splniteľný Užívateľom spočívajúci vo vyplnení zodpovedajúcich polí umiestnených na Webovej stránke užívateľským menom a heslom obdržaným v priebehu registračného postupu – vykonanie ktorého je podmienkou pre možnosť nákupu v E-shope –, a kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“. Užívateľ bez prihlásenia sa je oprávnený používať len funkcie, ktoré sú otvorené len pre Návštevníkov stránky.

2.2

Užívateľ: fyzická osoba zaregistrovaná na Webovú stránku, ktorá – po Prihlásení sa – je oprávnená nakupovať v E-shope a disponuje s oprávneniami zodpovedajúcimi druhej úrovni užívania stránky.

2.3

Odoberateľ noviniek: je to Užívateľ, ktorý sa zapíše na odoberanie noviniek.

2.4

Zasielanie noviniek: Informačný list obsahujúci najnovšie ponuky a akcie webovej stránky pravidelne zasielaný Spoločnosť elektronickou poštou fyzickým osobám, ktoré sa zapísali na odber noviniek.

2.5

Košík: virtuálny „nákupný košík“, ktorý je určený na zozbieranie výrobkov vybraných Objednávateľom pre objednanie výrobkov. Budúci Objednávateľ môže podať Objednávku len na výrobok (výrobky) vložený (vložené) do Košíka.

2.6

Vkladanie výrobkov do košíka: krok vykonávaný za účelom Objednania výrobkov predávaných v E-shope, ktorý spočíva vo výbere daného výrobku a jeho umiestnení do Košíka. Pridávanie výrobkov do košíka samo osebe nie je Objednávkou.

2.7

Návštevník: fyzická osoba vstupujúca na Webovú stránku bez registrácie, ktorá disponuje s oprávneniami prvej úrovne, a ďalej, je oprávnený na odovzdanie Objednávky.

2.8

Objednávka: je to krok, do ktorého je zahrnuté aj kliknutie na tlačidlo „Objednať” a ktorý znamená aktivovanie objednávky, resp. vznik právneho pomeru medzi Objednávateľom a Spoločnosťou vzťahujúci sa na kúpu a predaj výrobku.

2.9

Objednávateľ: Užívateľ zasielajúci Objednávku a Návštevník.

2.10

Produktová stránka: webová podstránka patriaca ku každému jednotlivému výrobku predávanému v E-shope, slúžiaca k podrobnému predstaveniu výrobku.

2.11

Bod prebratia: Obchod spoločnosti nachádzajúci sa na adrese: H-1052 Budapest, Váci utca 12. 3. emelet. 1.

2.12

Kupujúci: Objednávateľ, ktorý zaplatil Kúpnu cenu za ním Objednaný výrobok.

2.13

Kúpna cena: suma určená ako protihodnota výrobku, ktorá je uvedená na Produktovej stránke daného výrobku ako cena, a zaplatením ktorej sa Objednávateľ stane Kupujúcim.

2.14

Príloha č.1: príloha s názvom „Informačný list o spracúvaní osobných údajov“, tvoriaca nedeliteľnú súčasť týchto VOP.

3. Všeobecné ustanovenia

3.1

Používať Webovú stránku je možné na niektorej z užívateľských úrovní. S jednotlivými užívateľskými úrovniami sa spájajú oprávnenia na používanie rôznych funkcií, tak, že úroveň použitia, ktorá umožňuje použitie viacerých funkcií, zahŕňa v sebe použitie každej z funkcií poskytovaných úrovňou alebo úrovňami použitia, ktoré umožňujú použitie menej funkcií. Návšteva Webovej stránky a registrácia na nej sa deje v každom prípade na základe dobrovoľnosti.

3.1.1

Návštevník je oprávnený prehliadať a stiahnuť obsah Webovej stránky a zapísať sa na odber noviniek. V zmysle vyššie uvedených Návštevník má možnosť spoznávať Produktové stránky výrobkov ponúkaných na predaj v E-shope, zozbierať výrobok (výrobky) do Košíka, ako aj nakupovať v E-shope. Spoločnosť si vyhradzuje právo zviditeľniť a sprístupniť určité výzvy na predloženie ponúk a zľavnené možnosti nákupu na Webových stránkach iba Užívateľom.

3.1.2

Užívateľ je oprávnený nakupovať v E-shope. Na Webových stránkach sa môžu zaregistrovať iba právne spôsobilé fyzické osoby, ak sa na Webovú stránku zaregistruje osoba právne nespôsobilá, alebo čiastočne právne nespôsobilá – poskytnutím nepravdivej odpovede na príslušnú otázku – Spoločnosť neberie na seba zodpovednosť za škody, ktoré z toho vyplývajú.

3.1.2.1

Užívateľ môže žiadať o zrušenie svojej registrácie, čo Spoločnosť – pri dodržaní vhodného postupového poriadku – je povinná splniť. Pokiaľ Užívateľ poruší nariadenia uvedené v týchto VOP, Spoločnosť je oprávnená zrušiť jeho registráciu.

3.1.2.2

V prípade zrušenia registrácie Užívateľa od okamihu vymazania stráca Užívateľ právo využívať všetky funkcie Webovej stránky, ktoré sú Užívateľom sprístupnené. Po zrušení registrácie bývalý Užívateľ nie je viazaný nariadeniami VOP – s výnimkou pravidiel vzťahujúcich sa na Návštevníkov. Spoločnosť pred zrušením registrácie – formou elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii – zašle Užívateľovi upozornenie, v ktorom ho vyzve, aby v lehote piatich (5) dní ukončil svoju činnosť, ktorá je dôvodom pre zrušenie registrácie, alebo nech napraví stav porušujúci nariadenia týchto VOP. Pokiaľ Užívateľ nesplní podmienky uvedené v upozornení do stanovenej lehoty, Spoločnosť – bez ďalšieho upozornenia – je oprávnená zrušiť registráciu Užívateľa. Pokiaľ však Používateľ upozorneniu vyhovie, Spoločnosť neuplatní voči nemu sankciu spočívajúcu v zrušení registrácie. Pokiaľ zaslanie vyššie uvedeného upozorňujúceho e-mailu odôvodňuje také konanie Užívateľa/zanedbanie jeho povinností, ktoré pre Spoločnosť spôsobuje škodu, Spoločnosť je oprávnená počas obdobia plynúcej do vyššie uvedenej lehoty obmedzovať pre Užívateľa funkcie dostupné na Webovej stránke.

3.1.2.3

Pokiaľ k zrušeniu registrácie Užívateľa dôjde v dôsledku porušenia nariadení VOP, Užívateľ nie je oprávnený registrovať sa na Webovú stránku do šiestich (6) mesiacov od dňa zrušenia jeho registrácie.

4. Predmet VOP (Všeobecných obchodných podmienok)

4.1

Pokiaľ Objednávateľ výrobok predávaný v E-shope Objedná, v súvislosti s Objednaným výrobkom vznikne medzi Spoločnosťou, ako predávajúcim a Objednávateľom, ako kupujúcim kúpnopredajná zmluva – ďalej len ako kúpnopredajná zmluva. Podmienky kúpnopredajnej zmluvy sú z jednej časti tvorené podmienkami zvolenými Objednávateľom počas objednania (hlavne vzťahujúce sa na platbu a prepravu) a z druhej časti nariadeniami uvedenými vo VOP. Na základe kúpnopredajnej zmluvy Objednávateľ sa stáva oprávneným na prevod vlastníckeho práva výrobku na jeho osobu a na prebratie výrobku, a Spoločnosť bude oprávnená na Kúpnu cenu. Uspokojenie vyššie uvedených oprávneností Objednávateľom sa udeje zodpovedne podmienkam zvoleným počas Objednávky.

4.2

Zmluva uvedená v bode 4.1. sa klasifikuje ako online zmluva zodpovedajúca bodu a) § 2 maďarského zákona č. CVIII z roku 2001 o Elektronických obchodných službách a o niektorých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou – ďalej len ako: Zákon o elektronických obchodných službách, resp. sa klasifikuje ako zmluva uzavretá na diaľku podľa maďarského vládneho nariadenia č. 45/2014 (II.26.) o detailných pravidlách zmlúv uzavretých medzi spotrebiteľom a dodávateľom – ďalej len ako: Nariadenie – a preto sú pre ňu smerodajné nariadenia vyššie uvedených právnych predpisov.

5. Objednávka

5.1

Realizovaním posledného kroku procesu objednávky, t.j. Objednávkou vytvárajúcou zmluvu podľa bodu 4. Objednávateľ sa stáva oprávneným vyžadovať od Spoločnosti odovzdanie výrobku. Zodpovedne ods. (2) Zákona o elektronických obchodných službách, Spoločnosť je povinná potvrdiť Objednávku Zákazníkovi v primeranej lehote od odoslania Objednávky v závislosti od povahy produktu, najneskôr však do štyridsaťosem (48) hodín. Potvrdenie objednávky Objednávateľovi sa uskutoční formou e-mailu na adresu uvedenú v procese jeho registrácie, a obsahuje identifikačný znak objednávky, objednané výrobky a zvolené (v prvom rade platobné a prepravné) podmienky nákupu. Potvrdenie Objednávky – podľa Zákona o elektronických obchodných službách – sa považuje za uskutočnené vtedy, ak vyššie uvedený potvrdzujúci e-mail sa stane dostupným pre Objednávateľa.

5.2

Spoločnosť v prípade nedoručenia potvrdenia Objednávky Objednávateľovi vylučuje svoju zodpovednosť zo znášania z toho vyplývajúceho nároku na náhradu škody, ak dokáže, že potvrdzujúci e-mail bol zákazníkovi zaslaný v stanovenej lehote.

6. Povinnosť poskytovania oznámenia

6.1

Pokiaľ Spoločnosť nedokáže splniť odovzdanie výrobku kúpeného cez E-shop Objednávateľovi z dôvodu, ktorý nie je možné jej vytknúť, a ktorý skutočne existuje, resp. je prekážkou splnenia dodávky, Spoločnosť sa zaväzuje, že o tom bezodkladne informuje Kupujúceho dopisom zaslaným na jeho e-mailovú adresu uvedenú v procese registrácie – ďalej len ako: Oznámenie. V prípade Oznámenia nemožnosti splnenia objednávky Spoločnosť je povinná vrátiť kúpnu cenu Objednávateľovi, pokiaľ ju Objednávateľ už zaplatil. V prípade sporu bude dôkazné bremeno o existencii a závažnosti príčiny nedodania tovaru alebo o prekážke dodania tovaru niesť Spoločnosť.

7. Odstúpenie

7.1

Objednávateľ, podľa Nariadenia tohto bodu (č. 7) – s výnimkou výrobkov uvedených v § 29 ods. 1 písm. d – e) Nariadenia – je oprávnený odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy uzavretej na základe Objednávky, bez uvedenia dôvodov. Objednávateľ do siedmych (7) dní od dňa prevzatia výrobku je oprávnený využívať svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

7.2

Pokiaľ Objednávateľ uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy podľa bodu 7.1., je povinný na svoje náklady vrátiť výrobok Spoločnosti tak, že ho buď odvezie do sídla Spoločnosti alebo zabezpečí jeho vrátenie formou poštovej zásielky. Podmienkou uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy je vrátenie príslušného výrobku Spoločnosti – so všetkými neporušenými časťami obalu a príslušenstvami výrobku. Okrem toho Objednávateľ nie je zaťažený inými nákladmi, avšak je povinný uhradiť Spoločnosť škodu vyplývajúcu z používania výrobku nezodpovedajúceho riadnemu účelu používania.

7.3

Pokiaľ po potvrdení objednávky podľa bodu 5.1. sa ukáže, že Spoločnosť nie je schopná dodať Objednaný produkt, zmluva uzavretá podľa bodu 4. ohľadom daného produktu zanikne. V takom prípade sú zodpovedne smerodajné podmienky uvedené v bode 7.2., s tým, že výrobok na ktorý sa vzťahuje odstúpenie Objednávateľa, zodpovedá výrobku, pre ktorý bola ukončená zmluva alebo plnenie.

7.4

Spoločnosť po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, resp. po tom čo sa dozvedela o neuskutočnení plnenia detailne uvedeného v bode 7.3. Je povinná neodkladne, ale najneskoršie do nasledujúcich tridsiatich (30) dní vrátiť Objednávateľovi sumu, ako kúpnu cenu výrobku, zaplatenú Spoločnosti.

8. Informácia

Spoločnosť v tomto bode VOP, na základe svojho záväzku určeného v odstavci (1) § 9 Nariadenia informuje Návštevníkov, respektíve Užívateľov o nižšie uvedených.

8.1

Platba, spôsoby platby

Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu tovaru pre Spoločnosť v deň objednania výrobku. V prípade produktov distribuovaných prostredníctvom E-shopu spôsoby platby voliteľné na stránke produktu znamenajú obsah detailne vysvetlený na Webovej stránke a nižšie. Spoločnosť si vyhradzuje právo zvoliť pre konkrétny výrobok (výrobky) iba jeden z nižšie uvedených spôsobov platby.

8.1.1

Platba predom bankovým prevodom pomocou platobných systémov Apple Pay alebo PayPal.

Pokiaľ Objednávateľ si zvolí tento spôsob platby, po zaslaní Objednávky svoj záväzok zaplatenia Kúpnej ceny – respektíve sumy určenej v e-maili, potvrdzujúcom Objednávku – môže splniť cez systém Apple Pay alebo PayPal tým spôsobom, že sumu prevedie na bankový účet Spoločnosti vopred, pred prevzatím výrobku.

8.1.2

Platba bankovou kartou

Pokiaľ Objednávateľ si zvolí tento spôsob platby, po zaslaní Objednávky svoj záväzok zaplatenia Kúpnej ceny – respektíve sumy určenej v e-maili, potvrdzujúcom Objednávku – môže splniť pomocou systému Apple Pay alebo PayPal.

8.2

Spôsoby dopravy

Zákazník si môže zvoliť z nižšie vymenovaných dodacích podmienok za účelom získania prístupu k výrobkom, ktoré si zakúpil prostredníctvom E-shopu. Spoločnosť si vyhradzuje právo zvoliť pre konkrétny výrobok (výrobky) iba jeden z nižšie uvedených spôsobov dopravy.

8.2.1

Dodanie výrobku až do domu pomocou kuriérovej služby

8.2.1.1

Pokiaľ Objednávateľ si zvolí tento spôsob dopravy, Objednaný výrobok (výrobky) mu na území Maďarska alebo Slovenska dopraví kuriérska služba (ktorá sa znázorňuje pri výbere spôsobu dopravy) poverená Spoločnosťou na adresu, ktorá je v jeho užívateľskom účte označená ako jeho adresa dodania výrobkov. Ak si zákazník želá doručiť výrobok na adresu inú, než je uvedená v jeho užívateľskom účte, môže tak urobiť zadaním adresy zaznamenanej na príslušnom mieste počas procesu objednávania. Pokiaľ Objednávateľ si zvolí tento spôsob dopravy, Objednaný výrobok (výrobky) mu na území Maďarska alebo Slovenska dopraví kuriérska služba (ktorá sa znázorňuje pri výbere spôsobu dopravy) poverená Spoločnosťou na adresu, ktorá je v jeho užívateľskom účte označená ako jeho adresa dodania výrobkov. Ak si zákazník želá doručiť výrobok na adresu inú, než je uvedená v jeho užívateľskom účte, môže tak urobiť zadaním adresy zaznamenanej na príslušnom mieste počas procesu objednávania. Uvádza sa, že kuriérska služba objednaná Spoločnosťou doručí objednané produkty v súlade s podmienkami stanovenými na jej svojej webovej stránke. Uvádza sa, že Spoločnosť výrobky objednané prostredníctvom E-shopu dodá – podľa nižšie uvedených – iba na adresu nachádzajúcu sa na území Maďarska a Slovenskej republiky. Ak sa adresa Objednávateľa nachádza mimo územia Maďarska alebo Slovenska a zašle Objednávku alebo zaplatí Kúpnu cenu bez udania adresy dodania v Maďarsku alebo na Slovensku, Spoločnosť vylučuje zodpovednosť za uspokojenie akýchkoľvek z toho vyplývajúcich nárokov.

8.2.1.2

Objednané výrobky na území Maďarska budú dodané do 2 až 7 pracovných dní, zatiaľ čo dodacia lehota na území Slovenskej republiky je 7 až 14 pracovných dní.

8.2.2

Osobné prebratie tovaru v Bode prebratia

Pokiaľ Objednávateľ si vyberie tento spôsoby dopravy, Objednaný výrobok môže prebrať v Bode prebratia určenom Spoločnosťou.

8.3

Ceny nachádzajúce sa na Produktových stránkach patriacich k jednotlivým výrobkom – ako Kúpne ceny – obsahujú sumu dane z pridanej hodnoty – ďalej len: DPH. Pokiaľ Objednávateľ v prípade objednania výrobku si zvolí spôsob dopravy, v zmysle ktorého výrobok dopraví na ním uvedenú adresu prepravca poverený Spoločnosťou, o sume prepravného sa môže informovať pri výbere spôsobu prepravy. V prepravnom je zahrnutá DPH.

8.4

Proces nákupu v E-shope je bezplatný – s výnimkou Kúpnej ceny a prepravného – a e-mailová komunikácia potrebná k nakupovaniu je bez finančných nákladov.

8.5

Užívateľ prijatím týchto VOP súhlasí, aby Spoločnosť pre neho za každý nákup prostredníctvom E-shopu vystavila výlučne elektronickú faktúru – ďalej len ako: e-faktúra – zodpovedne § 175 maďarského zákona č. CXXVII. z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty – ďalej len ako: Zákon o dani z pridanej hodnoty. Uvádza sa, že Používateľ po jeho nákupoch uskutočnených prostredníctvom E-shopu okrem elektronickej faktúry nepožaduje od Spoločnosti vystavenie iného dokladu o kúpe.

8.6

Spoločnosť uvádza, že výzvy na predloženie ponúk zverejnené v E-shope sú platné do odvolania alebo do vypredania zásob.

8.7

V prípadoch, ktorých VOP predpisujú písomnú komunikáciu, má sa za to, že adresát je povinný zasielať listy osobitnou poštovou službou s doručenkou. Ak je potrebné zaslať Užívateľovi list, Spoločnosť môže tak urobiť zaslaním listu na adresu (poštovú adresu) uvedenú Užívateľom počas procesu registrácie. Poštová adresa Spoločnosti je uvedená na Webovej stránke Spoločnosti.

9. Zasielanie noviniek

9.1

Osoba nachádzajúca sa na každej užívateľskej úrovni má možnosť zapísať sa na odoberanie správ, čo môže urobiť pomocou okna na zapisovanie odoberania správ umiestneného na Webovej stránke. So zapísaním sa k odberu noviniek Odoberateľ noviniek vyslovene súhlasí s tým, aby Spoločnosť osobe, ktorá sa zapísala na odber noviniek zasielala informácie – ďalej len ako: Správy – e-mailom na jeho e-mailovú adresu, ktorú pri zapisovaní sa na odber noviniek uviedla, o novinkách Webovej stránky, akciách dostupných v E-shope a iných informáciách, súvisiacich so systémom Spoločnosti.

9.2

Zapísanie sa na Odber noviniek v každom prípade je dobrovoľné, a z ich odoberania môže Návštevník, respektíve Užívateľ Webovej stránky odhlásiť sa kedykoľvek a bez následkov.

9.3

So zapísaním sa na Odoberanie noviniek Odoberatelia noviniek súhlasia s tým, aby Spoločnosť spracúvala ich údaje určené v prílohe č. 1., podľa tam uvedených vymedzení. Tento súhlas podľa bodu (9.3) zodpovedá súhlasu určenému v maď. zákone č. CXII. z roku 2011 o Práve na sebaurčenie v oblasti informácií a o slobodnom prístupe – ďalej len ako: Informačný zákon – ako aj v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

10. Duševné vlastníctvo

10.1

Na základe maďarského zákona č. LXXXVI. O autorských právach, z roku 1999 – ďalej len ako: Zákon o autorských právach – Webová stránka a E-shop, respektíve celý obsah na nich umiestnený, resp. každá ich súčasť – ďalej, spoločne len ako: Dielo – sú chránené autorským právom, a autorské práva prislúchajú Spoločnosti.

10.2

Spoločnosť pripravuje popis výrobkov a služieb – uložených na svojej Produktovej stránke – v plnom rozsahu poskytnutím informácií poskytnutých Partnermi – bez zmeny údajov – takže ak dôjde k rozporu medzi popisom výrobku a skutočným výrobkom, Spoločnosť vylučuje vlastnú zodpovednosť za prípadné škody z toho vyplývajúce. Uvádza sa, že za splnenie nárokov objednávateľov/kupujúcich vyplývajúcich z rozdielov je výlučne zodpovedný Partner, ktorý poskytuje informácie odlišné od daného produktu.

10.3

Porušenie vyššie uvedených v akejkoľvek podobe bude mať za následok branie na zodpovednosť osoby, ktorá sa tohto porušenia dopustila.

11. Obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti

11.1

Spoločnosť nie je zodpovedná za nepretržitú a bezchybnú prevádzku Webovej stránky a iných súvisiacich webových stránok a za to, že neobsahujú vírusy. Spoločnosť ďalej nie je zodpovedná za žiadne škody vzniknuté v dôsledku chýb v komunikačných zariadeniach, internetovej sieti alebo zlyhaní ktoréhokoľvek softvéru.

11.2

Spoločnosť pripravuje popis výrobkov a služieb – uložených na svojej Produktovej stránke – v plnom rozsahu poskytnutím informácií poskytnutých Partnermi – bez zmeny údajov – takže ak dôjde k rozporu medzi popisom výrobku a skutočným výrobkom, Spoločnosť vylučuje vlastnú zodpovednosť za prípadné škody z toho vyplývajúce. Uvádza sa, že za splnenie nárokov objednávateľov/kupujúcich vyplývajúcich z rozdielov je výlučne zodpovedný Partner, ktorý poskytuje informácie odlišné od daného produktu.

11.3

Spoločnosť si vyhradzuje právo vo vzťahu k tým Objednávateľom/Kupujúcim, ktorí pred aktuálnou Objednávkou viackrát porušili nariadenia týchto VOP vzťahujúcich sa na platbu, aby splnenie zaslanej Objednávky realizoval výlučne pri výbere spôsobu platby, pri ktorom zaplatenie Kúpnej ceny sa uskutoční vopred.

12. Ostatné otázky súvisiace s používaním Webovej stránky

12.1

Užívateľ je pri používaní Webovej stránky povinný konať v súlade s požiadavkami dobrej viery a poctivosti a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na základe vyššie uvedeného Používateľ Webovú stránku nesmie používať na distribúciu obsahu porušujúceho právo, počítačových vírusov alebo na neoprávnené zhromažďovanie údajov. Ak k tomu predsa dôjde, je Používateľ je povinný znášať akékoľvek z toho vyplývajúce trestnoprávne následky a odškodňovania. Užívateľ zodpovedá Spoločnosti najmä za všetky škody, ktoré Spoločnosť utrpí v dôsledku nesprávneho a/alebo protiprávneho používania Webových stránok Užívateľom. Ak sa Spoločnosť dozvie o akomkoľvek nesprávnom a/alebo nezákonnom použití webových stránok Užívateľom, je oprávnený zrušiť registráciu Užívateľa na základe podmienok určených v bode 3.2.2.1.

12.2

Užívateľ – bez predchádzajúceho súhlasu Spoločnosti – nie je oprávnený využívať Webovú stránku na reklamné účely alebo iné propagácie a používanie Webovej stránky na politické účely je prísne zakázané.

12.3

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť ktorúkoľvek časť Webovej stránky.

13. Prijatie a zmeny VOP

13.1

Podmienkou k registrácii do E-shopu, t.j. stať sa Užívateľom je prijatie VOP. Prijatie VOP môžete uskutočniť svojim vyhlásením podaným počas registrácie. Prijať VOP znamená, že Užívateľ podmienky uvedené vo VOP uzná pre seba za záväzné.

13.2

Návštevník svojim vstupom na Webovú stránku uznáva pre seba za záväzné smerodajné nariadenia týchto VOP.

13.3

Spoločnosť – z dôvodu prispôsobenia sa k zmenám v službách ňou poskytovaných a v predaji výrobkov uskutočnených cez e-shopy a z dôvodu prípadných zmien právnych predpisov – si vyhradzuje právo raz za štvrťrok (1) skontrolovať ustanovenia týchto VOP a v prípade potreby iniciovať ich zmeny. Iniciovanie zmeny VOP-u a jej prijatie Užívateľmi sa uskutoční podľa nižšie uvedených. Spoločnosť minimálne pätnásť (15) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP bude informovať Používateľov o ustanoveniach VOP, ktorých sa zmena týka, prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú počas registračného procesu. Ak Užívateľ po obdržaní e-mailu zodpovedajúceho vyššie uvedenému sa Prihlási na Webovú stránku, tento jeho čin sa rozumie ako výslovné prijatie zmeny/zmien vykonaných vo VOP. Pokiaľ sa Používateľ neprihlási na Webovú stránku skôr, ako zmena/zmeny vo VOP vstúpia účinnosti, avšak po e-mailu jemu zaslanému nevznesie proti zmene/zmenám žiadnu námietku bude sa zmena považovať za prijatú implicitným správaním.

14. Rôzne a záverečné ustanovenia

14.1

Právne spory vyplývajúce z kúpnopredajnej zmluvy vzniknutej medzi Spoločnosťou a Užívateľom, alebo Návštevníkom – ďalej len ako: Stranami – Objednávkou (nákupom) uskutočnenou v E-shope: sa Strany pokúsia urovnať medzi sebou vzájomnými rokovaniami. Ak by takéto rokovania neviedli k vyriešeniu sporu, Strany – na základe nariadení maďarského zákona č. CXXX z roku 2016 – občianskeho súdneho poriadku – sa zaväzujú urovnať spor pred súdom kompetentným a príslušným pre daný spor.

14.2

Pre riešenie otázok právne neupravených VOP-om a jej prílohou tvoriacou jej neoddeliteľnú súčasť sú smerodajné nariadenia maďarských všeobecne platných právnych predpisov, avšak v prvom rade sú to nariadenia maďarského zákona č. V. z roku 2013 – Občianskeho zákonníka, maďarského zákona Ekertv. – Zákon o elektronických obchodných službách –, a vládneho Nariadenia.

14.3

Pokiaľ niektoré nariadenia týchto VOP by sčasti, alebo úplne stali neplatnými, nedotkne sa to platnosti ostatných nariadení, resp. platnosti ostatných časti neplatného nariadenia. Neplatné nariadenie, alebo jeho neplatná časť sa nahradí novým, platným nariadením, ktoré zodpovedá hospodárskemu účelu, ktorý sa mal dosiahnuť nariadením, ktoré sa stalo neplatným.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, súhlasíte s tým.